Ekorok 2023/2024


Deň Zeme - Vyhodnotenie 21. ročníka EKOROKU

V piatok 19.4.2023 sa v CVČ Prievidza konalo vyhodnotenie projektu Ekorok s Nestlé.  Do tohoto ročníka sa zapojilo viac ako 3000 žiakov z prievidzkých škôl. 

Bol pripravený bohatý kultúrny program, prezentácia celoročných aktivít škôl, fotoklubu Junior, výtvarná tvorivá dielňa, hry, súťaže ... 

Na záver podujatia boli odovzdané diplomy a ceny školám, naša škola získala za aktívnu účasť projekte 595,-€ ktoré budú použité na ďalšie environmentálne aktivity.

Ďakujeme!

Strom

Strom je pre nás dôležitý, v zemi má vždy korene,

a nad zemou majestátne kmeň sa týči vznešene.

Na vrchu je koruna, ako kráľ má na hlave,

a v nej rôzne konáre a lístočky schované.

Každé ročné obdobie, mení si strom šaty,

okrem toho na dýchanie vzácny kyslík dá ti .


Strom je veľmi užitočný, pre hmyz, vtákov, zvieratá,

slúži ako domček, úkryt aj pre rôzne mláďatá.

Dá ti drevo na nábytok, do kuchyne, obývačky,

deťom zase drevo núka, na výrobu krásnej hračky.

Stromy budem navždy chrániť,

a v lese čas voľný tráviť.

Veď prírodu tú mám rád,

navždy som jej kamarát.

Prváčikovia v školskom klube detí pracovali na projekte STROM. Vysvetlili si význam stromov, ich funkciu a úžitok z nich na Zemi. Vyrábali drobné kvietky a pracovali aj s odpadovým materiálom. Najviac ich bavila práca s temperovými farbami a lepenie kvietkov na strom. 

Hotový strom krášli nielen ich oddelenie, ale aj rozkvitol v ekodivadielku Malá Princezná.

Ako sme sadili semienka

V prvom oddelení školského klubu detí sme si pozreli náučné video Od semienka k rastlinke. Deti sa dozvedeli, čo semienko potrebuje, aby z neho vyrástla kvetinka, alebo rastlinka, z ktorých máme úžitok.

Čistenie areálu

Deti zo školského klubu sa zapojili do čistenia areálu školy a zberu šišiek. Vyzbierali sme dve vrecia šišiek a polovicu vreca smetí a odpadkov.

Ekodivadielko Malá Princezná

Vo štvrtok 11. apríla odohralo 30 mladších i starších žiakov krásne divadielko s ekologickým posolstvom pod názvom Malá Princezná. Scénky boli situované do doby, keď je naša Zem už veľmi znečistená a úlohou Malej Princeznej je nájsť miesto na Zemi, kde sa ešte nerozhojnila zloba a ľudská chamtivosť a tam má zasadiť semienko, z ktorého vyrastie mohutný strom. Tento strom symbolizuje nádej, že spoločnými silami dokážeme urobiť viac dobrého.

Malá Princezná však na svojej ceste zažije množstvo príhod s prírodnými živlami, so zvieratkami, s rozprávkovými bytosťami a s ľuďmi.

V závere divadielka odznela pieseň Odkaz stromu, ktorú svojím umeleckým tanečným stvárnením doprevádzala naša ôsmačka.

Projektový deň - Environmentálna výchova - Ekorok

9. A

Na projektový deň sa žiaci pripravili pred veľkonočnými prázdninami- rozdelili sa do skupín a ústrednú tému Tajomstvá lesa sa rozhodli spracovať z rôznych uhlov pohľadu. Dvojica chlapcov Dominik a Heňo spracovali funkcie lesa do pojmovej mapy, Samko a Iva vychádzali z produkčnej funkcie lesa a zamerali sa na rôzne dreviny, ich vlastnosti a využitie v hospodárstve. Skupina dievčat Terka, Emka, Laurika a Nelka spracovali problematiku odlesňovania, ktoré výrazne narúša hydrickú funkciu lesa a podporuje eróziu lesnej pôdy. David s Dominikom sa zamerali na rekreačnú funkciu lesa a spracovali využitie lesa na turistiku, značenie chodníkov, zásady správania sa v lese. Dve ďalšie skupiny spracovali aktuálne problémy, ktoré sú spôsobené živočíchmi. Chlapci Adam, Radko, Paťo a Ľubko spracovali informácie o lykožrútovi, jeho druhoch a vplyve na lesné
porasty. Trojica Katka, Lea a Tomáš sa zamerali na našu najväčšiu šelmu- medveďa hnedého a pokúsili sa spracovať vysoko aktuálnu tému súvisiacu s jeho premnožením. Trojica dievčat Zojka, Aďka a Samantha sa na les pozreli umeleckými očami a vytvorili krátke básničky. Interaktívne poňali svoj projekt Emka, Saška a Lucka. Ich projekt o dobe rozkladu rôznych materiálov bol nielen esteticky a pútavo spracovaný, ale zapojili do neho aj svojich spolužiakov, ktorí odpovedali na kvízové otázky. Okrem tvorivej práce v skupinách sa deviataci zapojili do jarnej úpravy školského átria – dievčatá pozametali chodníčky a chlapci zostrihali ozdobné trávy. Škoda, že čas tak rýchlo beží... 

Čaká na nás ešte veľa práce, aby tento kúsok školského areálu rozkvitol do krásy a tešil nás aj po odchode našich deviatakov na stredné školy.

8. A

Počas Projektové dňa sme sa venovali tohtoročnej téme Ekoroku - Les – miesto zázrakov. Na úvod sme si pozreli video "V kráľovstve prírody" a oboznámili sme sa s portálom Lesná pedagogika. Porozprávali sme sa o význame lesov, funkcii lesných ekosystémov, rozdelení lesov, živote v lese ... Nakoniec sme sa rozdelili do skupín a vytvorili "Knihu lesov", kde sme sa jednotlivým témam venovali podrobnejšie. 

V rámci skrášlenia a zútulnenia pracovného prostredia triedy sme si presadili izbové rastliny.

7. B

Tému lesa sme si navodili počúvaním niekoľkých populárnych piesní s touto tematikou. Pokračovali sme premýšľaním a rozhovormi o význame lesa pre prírodu i človeka samotného – okrem toho, že produkuje kyslík a je domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, zabraňuje aj erózii pôdy, reguluje teplotu a vlhkosť vzduchu, spomaľuje rýchlosť vetra, ... a v neposlednom rade je pre ľudí miestom zdravého oddychu a regenerácie. Naše postrehy sme graficky spracovali do podoby plagátu.
Medzitým niektorí žiaci pod vedením pani asistentky E. Kučerovej presádzali kvety, ktoré sa nachádzali v našej triede, pretože niektoré mali málo hliny a iné už boli veľmi prerastené. A aby sme sa naučili aj niečo nové, pozreli sme si film Ako sa rodí les (Lesy SR), kde sme sa oboznámili s históriou lesníctva na našom území, s tým aké druhy stromov sa nachádzajú v našich lesoch a spoznali sme prácu lesníkov.

6. A

Deň sme začali prednáškou o okrídlených obyvateľoch lesa i miest - o sovách. Svoje osobné skúsenosti sprostredkoval žiakom piateho a šiesteho ročníka p. Roman Slobodník z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).
Venovali sme sa najmä téme LES, pričom deti sa mali zamyslieť práve nad tým, prečo je miestom zázrakov a pokúsili sa vymyslieť aj básne.Spoločne vytvorili projekt STROMY - ŽIVÉ RUKY ZEME, v ktorom spracovali rôzne informácie o tom, ako je možné zastaviť alebo spomaliť odlesňovanie, čo je potrebné robiť pre ochranu a obnovu krajiny, čo všetko nám les ponúka, aké sú jeho plody.Buďme vďační za všetko, čo nám príroda ponúka!

5. A

Počas projektového dňa Ekorok sa žiaci 5.A zúčastnili besedy s p. Slobodníkom. Dozvedeli sa nové informácie o dravcoch žijúcich v lese. S Mgr. Hlbočanovou sa rozprávali o mŕtvom dreve a jeho využití. Výstupom boli projekty, ktoré žiaci vypracovávali v skupinách - kaligramy, lesné pexeso, pojmová mapa LES a hracia doska Les - Miesto zázrakov. 

Spoločne sme strávili pekný a inšpiratívny deň.

4. A

Po veľkonočných prázdninách sa žiaci 4.A opäť stretli v škole a vyučovanie 3.4.2024 sa nieslo v duchu oslavy Dňa Zeme. V rámci projektového dňa bol hlavnou témou " LES". Vo videu, ktoré im na úvod premietla p. učiteľka si žiaci pripomenuli význam lesa a lesného spoločenstva. Dozvedeli sa aj množstvo nových informácií: napr. najviac ich zaujalo, že prirodzený les sa vyvíja a obnovuje približne 400 rokov. Po rozhovore pracovali žiaci v skupinách, kde každá skupina dostala rôzne zadania: vymyslite báseň o lese, vytvorte veselý príbeh o lesnom spoločenstve, napíšte príbeh o ochrane lesa s poučením, zostavte "Prosbu lesa". 

Všetky skupiny sa zhostili úloh veľmi dobre.

2. A

Šifra
Žiaci pracujú v skupinách dostanú šifru s písmenkami. Žiaci dostali napísanú šifru, ktorú tvorili písmená . Ku každému písmenu museli nájsť - prírodninu na začiatočné písmeno.
K- kameň, kôra. konár, kvet
S – steblo, sedmokráska
T – tráva
Š - šiška
V – vetvička
L- môžu urobiť s vetvičiek
H – hmyz , hlina

Žiaci na danú šifru použili napísané prírodniny.

Bingo príroda
Deti dostali list papiera, na ktorom boli vytlačené obrázky predmetov, ktoré sa vyskytujú v lese. Ceruzkou označovali čo sa im z obrázkov podarilo násť – zaškrtnúť. Vyhrávala skupina, ktorá vyškrtla celý riadok, stĺpec, najviac políčok. Žiakom sa podarilo nájsť všetky obrázky.

Objímanie stromu
Deťom sme ukázali 6 stromov stojacich blízko seba, ktoré sme si očíslovali. Žiaci ich museli pozorovať, dotýkať sa ich kôry, sledovať stavu kmeňa. Potom sme deťom zaviazali oči a zaviedli ich k jednému zo stromov. Žiaci hádali, ktorý strom to je.
V závere aktivity, strom objali a zaželali mu nejaké želanie.

1. A

Aká je príroda dôležitá pre človeka, čo nám všetko dáva, že bez nej človek nie je schopný prežiť a ako sa k nej má človek správať, čo je to ekológia, to všetko si žiaci 1.A pripomenuli počas projektového vyučovania. Pesničkou o jari sme sa naladili do veselej nálady, na dôležité prepojenie všetkých zložiek a ich nepostrádateľnosť - slnko, voda, zem, vzduch, živá a neživá príroda a človek sme zauvažovali prostredníctvom breistormingu, zahrali sme si reťazenie týchto zložiek prírody a vyrobili najväčší zdroj energie pre človeka - slnko a zdroj kyslíku strom.

Kŕmenie vtáčikov v ŠKD

Napriek tomu, že tohtoročná zima bola mierna, sme nezabudli ani na drobné zvieratká. Vtáčiky majú v zimnom období núdzu o potravu, a tak sme im prichystali semienkovú hostinku.

Básnička o Bacilovi

Bacil Angín všetci vieme,

tíško ako tiger drieme.

Na špinavé deti striehne,

teší sa, že ochorieme.

Vezmi rýchlo mydlo, vodu,

nebude ver, nič na škodu.

Budeme zdraví všetci vedia,

bacily nás nepojedia!


S deťmi z prvého oddelenia sme sa rozprávali o tom, ako predchádzať ochoreniu a byť zdraví. Témou aktivít bola hygiena, správna životospráva a význam pohybu pre človeka. Na základe vlastnej predstavivosti si deti následne vyrobili postavičky bacilkov.

Ochrana Medveďa hnedého na Slovensku

Prvý decembrový týždeň sa uskutočnila v siedmom ročníku prednáška so šéfom zásahového tímu Jaroslavom Slašťanom zo ŠOP o ochrane Medveďa hnedého na Slovensku, ktorý je u nás celoročne zákonom chránený.
Žiakom porozprával o živote medveďa, o dôvodoch problematického správania sa niektorých jedincov, o úlohách zásahového tímu, o nezodpovednom správaní sa turistov, o tom, či sú naozaj premnožené a o legislatívnych zmenách týkajúcich sa práce zásahového tímu. Žiakov najviac zaujali ukážky pomôcok, s ktorými členovia tímu pracujú – uspávacie šípky, telemetrické obojky, odchytové tyče, spreje a fotopasce. Téma všetkých zaujala a jedna žiačka dokonca vyslovila záujem v budúcnosti prácovať v zásahovom tíme medveďa hnedého.

Chránené stavovce lesného spoločenstva

Na hodine biológie žiaci 7. ročníka robili projekty o chránených druhoch lesného spoločenstva. Počas prezentovania projektov sa všetci oboznámili s dôvodmi ochrany a spôsobmi pomoci ohrozeným druhom. Zachovanie biodiverzity – druhovej pestrosti je pre každý ekosystém dôležité.

Jesenný zber papiera

Ako pomôcť vtákom (nie len) v lese počas zimy? 

O tejto zaujímavej téme prišiel porozprávať žiakom 5.A triedy p. Roman Slobodník z občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) 28.novembra.Deti so záujmom počúvali, kládli veľa otázok a určite si odniesli viaceré dôležité poznatky o ochrane prírody aj do života.

Znižovanie množstva odpadu v 5. A

Žiaci 5.A triedy sa zapojili do Európskeho týždňa znižovania množstva odpadu (The European Week for Waste Reduction – EWWR). Je to najväčšia kampaň na zvýšenie povedomia o predchádzaní vzniku odpadu v Európe.

Najskôr sa s triednou učiteľkou rozprávali o faktoch o obaloch a environmentálnych dopadoch odpadov z obalov. Následne sa rozhodli zorganizovať Týždeň bez desiaty v jednorazovom obale. Ako to v triede vyzeralo v priebehu týždňa môžete posúdiť.

Beseda so spisovateľkou

Marec – mesiac knihy sme v školskom klube začali besedou so spisovateľkou pani Luciou Benkovou. Pani spisovateľka predstavila deťom prvého a druhého oddelenia svoju knihu Paleta života zajačika Čudovačika, v ktorej učí deti láske k prírode. Rozprávali sme si o dôležitosti lesného spoločenstva pre život na našej planéte. Vypočuli sme si aj čítané úryvky z knihy. Pomocou pripravených rekvizít si deti precvičili vedomosti o triedení odpadu. Nakoniec každý dostal náramok ochrancu prírody.

Deťom sa popoludnie strávené s pani spisovateľkou veľmi páčilo. V aktivitách o ochrane prírody budeme pokračovať – pani spisovateľka nám darovala svoju knihu spolu aj s postavičkou zajačika Čudovačika.