Ekorok 2022/2023


VODA - ŽIVEL, POKLAD A DAR ZEME 

Projekt - Átrium

Ďakujeme za reprezentáciu našej školy počas osláv Dňa Zeme. 

Jarný zber papiera

Zber odpadkov v areáli školy

Aj žiaci ŠKD priložili ruku k dielu a vyzbierali odpadky v areáli našej školy. Našli aj kuriózne ,,poklady"–slúchadlá, novú lopatku a maliarsky valček.

Vodné spoločenstvá

Žiaci piateho ročníka sa na hodine biológie učili o význame biodiverzity a vzájomnej závislosti organizmov vodného spoločenstva. Každý žiak nakreslil vodné spoločenstvo, v ktorom popísal minimálne 20 rôznych druhov rastlinných a živočíšnych organizmov. Nové informácie, ktorými si žiaci doplnili vedomosti z vyučovacích hodín boli obohacujúce pre všetkých.  

Zaostrené na mravce

Naša škola je od júna 2022 zapojená do projektu "Zaostrené na mravce". Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu TSK Zelená župa.

Škola dostala formikárium s malou kolóniou mravcov druhu Messor barbarus. Vzdelávanie detí je spestrené denným pozorovaním umelého chovu živočíšneho druhu, ktorý žije v spoločenstve. V rámci projektového dňa "Zaostrené na mravce" sa žiaci viacerých tried venovali zaujímavému životu mravcov.

Projektový deň v 9.A

Žiaci v štyroch skupinách pracovali na nasledujúcich témach:

Vodné elektrárne na Slovensku

Zachráňme Žitný ostrov

Znečistenie podzemných vôd

Mravce

Vytvorili plagáty a prácu svojej skupiny prezentovali pred ostatnými spolužiakmi.

Projektový deň v 7.A

Projektový deň v 8.A

Žiaci 8.A pracovali rozdelení do 7 skupín. Väčšina si vybrala tému Zaostrené na mravce. Tri skupiny spracovali tému Voda z rôznych uhlov pohľadu: Voda a jej účinky pre zdravie človeka. Zdroje vody a ich ohrozenie znečisťovaním, klimatickými zmenami a činnosťou človeka.

Úvod projektového dňa: sledovanie prezentácie Zo života mravcov- objasnenie základných pojmov( stavba tela, sociálny systém v mravenisku, rozmnožovanie, komunikácia, zaujímavosti), krátke video zamerané na význam kráľovnej v spoločenstve mravcov.

Na základe úvodnej časti si žiaci vybrali konkrétne zameranie svojich projektov: Stavba tela mravca, vývojové štádia mravca, mravenisko- jeho vnútorné členenie, zaujímavosti o mravcoch, potrava mravcov, komunikácia v spoločenstve mravcov.

V závere žiaci prezentovali svoje práce a hodnotili sa na základe kritérií (obsahová stránka, úroveň prezentácie a výtvarná stránka).

Projektový deň v 6.B

Projektový deň v 6.A

V rámci projektu Zaostrené na mravce sme sa dnes dozvedeli zaujímavosti z ich života, z ktorých sme potom vytvorili pekne a zaujímavé projekty. 

Projektový deň v 3.A

Vedeli ste, že najstaršia mravčia kráľovná sa dožila až 29 rokov?

Tretiaci zaostrili svoj zrak na mravce, ale i na les a jeho čaro. Dozvedeli sa najzaujímavejšie informácie o silných maličkých tvoroch – mravcoch, ale i o lesných zvieratkách či flóre. Svoje vedomosti si mohli overiť vyplnením pracovného listu a tvorbou myšlienkovej mapy.

Dopoludnie sme strávili aj s lesníkmi. Veľmi sa nám to páčilo. Lesník Lukáš dovolil tretiakom vyskúšať si trúbenie na lesnom rohu, bola to zábava! Tretiaci zistili, že práca lesníka je náročná, ale veľmi pekná. Boli sme súčasťou prírody, zlepšili sa aj naše kamarátstva.

Medzipredmetové vzťahy a téma prírody, vody a ekológie

Na hodinách VYV je v osnovách každého ročníka niekoľko tém, ktoré podporujú a formujú ekologické povedomie žiakov.

U najmenších, prvákov, je napríklad rozvíjanie predstáv v súvislosti s farbami. Využívame to na osvojenie si princípu triedenia odpadu. Vo vyšších ročníkoch je zas hra s farbami a primiešavaním čiernej, alebo bielej do odtieňov si žiaci vytvárajú predstavy "znečistenia", alebo "čistoty a harmónie" a pod.

Na druhom stupni sa žiaci učia recyklovať použité predmety a suroviny v priestorových objektoch: ozdobné predmety, robotické zostavy, budovy, šperky...

Na blokovom vyučovaní venovanom ku Dňu Zeme žiaci zaostrili pozornosť na problematiku úbytku a znečisťovania zdrojov pitnej vody, aj na ekologické katastrofy vo svetových moriach. Tematiku mikrosvet a hmyzu, konkrétne mravcov, sa so zaujímavosťami a kresbami podarilo zostaviť do pútavej knižky - leporela:

"Zaostrené na mravce".

Práce šiestakov, deviatakov a štvrtákov

Život vo vode

Žiaci z druhého oddelenia ŠKD pokračovali v témach venovaných ku Dňu Zeme. S deťmi sme si pozreli náučné videá o vode a rozprávali sme sa o dôležitosti čistej vody pre prírodu, zvieratá a celú Zem. Deti kombinovanou technikou quilling vytvorili obrázky, na ktorých zachytili oddychovú oázu pre kačičky a čisté jazierko pre ryby.

Pani VODA  v 5.A

Počas projektového dňa 12.4.2023 sme sa vrátili do krajiny rozprávok, v ktorej hlavnou postavou bola

pani Voda, preto sme sa rozhodli, že dostane svoju podobu. V rozprávke dobro víťazí nad zlom,

a preto jej piataci vyčarili úsmev na tvári a rozhodli sa, že bude uchvátená múdrosťou a vďačnosťou

ľudí, ktorí dobre vedia, že máme len jednu Zem a máme sa o ňu starať. A keďže nazývame Zem aj

"modrá planéta", bez vody by neexistoval život a je jednou z najdôležitejších prírodných zdrojov. Pani

Voda má krásne dlhé vlasy tvorené z kvapiek vody a jej šaty učia deti, na čo potrebujeme vodu, čo sú

najčastejšie príčiny znečistenia a ako môžu deti jednoduchou zmenou svojich návykov pri

každodenných činnostiach šetriť vodou. Zložili jej aj nejednu peknú báseň, aby pocítila našu vďačnosť.

Voda je náš život. Múdro s ňou hospodárme, ušetrime jej čo najviac aj pre ďalšie generácie!

Pani Voda šťastná je,

lebo človek dobre vie,

že si ju má vážiť a ctiť,

znečistenie nepripustiť.

Je to predsa poklad Zeme,

ktorý bol pre ľudí daný,

chrániť si ju všetci chceme

a ďakovať za všetky dary.

Projektový deň v 1.A

Žiaci prvého ročníka sa na projektovom dni naučili veľa o živote mravcov. K tomuto poznaniu im pomohlo aj pozorovanie života mravcov priamo v triede, kde sa o nich starali. To že sú im mravce teraz známejšie svedčí aj ich práca, ktorú spoločne vytvorili. Každý žiak v triede vymodeloval tohto malého živočícha a spoločne vytvorili pekné mravenisko.

Deň vody

O dôležitosti vody sa rozprávali aj žiaci 4. oddelenia školského klubu. Najskôr si pozreli zaujímavú prezentáciu a potom pracovali na projekte Chráňme našu vodu.

Kvapka vody

Piataci svojimi aktivitami k téme vody inšpirovali prvákov zo školského klubu, ktorí známej rozprávke O kohútikovi a sliepočke dali ekologické posolstvo a nacvičili tak ekodivadielko O kohútikovi, sliepočke a kvapke vody. Sprievodnými aktivitami sa učili, ako sa máme správať v prírode a v okolí vodných zdrojov. Dramatizáciu rozprávky prváci predstavili piatakom, ďalším žiakom z druhého stupňa a tiež aj žiakom v školskom klube detí.

Vodný svet

Prváci sa v školskom klube venovali téme vodný svet – voda, ako prostredie pre život živočíchov a rastlín. Využili odpadový materiál – krabičky zo sladkej pochúťky a staré žalúzie – a vytvorili tak obrazy života pod vodnou hladinou.

Úprava átria

Žiaci z 8.A sa zapojili do ekoaktivity úprava školského átria. Naše átrium sa aj vďaka nim môže ukázať vo svojej jarnej kráse. Ďakujeme.

Tvorenie z odpadového materiálu

V druhom oddelení školského klubu sme sa s deťmi rozprávali o význame recyklácie. Deti z obalov od vajíčok, vlny, kartónovej krabice a látkových žalúzií vytvorili krásne diela. Šikovné ruky detí vyčarili okrasné vajíčka, zvieratká, stajňu pre kone a krásne látkové obrazy, z ktorých mali deti veľkú radosť.

"Mám rád našu planétu Zem a preto recyklujem."

Tretie oddelenie ŠKD sa venovalo téme triedenie odpadu, žiaci diskutovali o dôležitosti recyklácie. Dozvedeli sa mnoho skutočností, napríklad to, že pri výrobe jedného listu papiera sa minie až 13 litrov vody. Naši žiaci chcú vodou šetriť, preto sa rozhodli pri tvorbe včelieho úľa využiť papierový odpad.

Práca s odpadovým materiálom

Žiaci v 4. oddelení ŠKD ešte pred Veľkou nocou vytvorili pekné ovečky, na ktoré využili odpadový materiál – polystyrénové valčeky, ktorými bývajú vyplnené balíky. Práca ich bavila a tak aj ich ovečky sú zábavné.

Lesná pedagogika

Ničením prirodzených lesov sme si pomaly zničili krajinu a znemožnili jej, aby v čase lejakov zabraňovala povodniam a v čase sucha zavlažovala pôdu, vďaka ktorej žijeme. Prirodzené lesy majú kladný vplyv na zadržiavanie a zhromažďovanie zrážkových vôd. Zo slovenských lesov, ktoré sú výrazne poškodené ľudskou činnosťou, ročne odtečie tretina Liptovskej Mary.

Žiakom 1. stupňa našej ZŠ priblížili lesníci tieto témy týkajúce sa lesa a života v lese: škodcovia, druhy plodov lesných rastlín, zvieratá žijúce v lese a zvuky zvierat. Sprievodnými zážitkovými aktivitami podporili lepšie osvojenie si niektorých vedomostí o lese u detí.

Aktivity lesnej pedagogiky 1. stupňa na školskom dvore

Živá voda ožila 

Siedmaci sa počas Svetového dňa vody (22.3.2023) tiež nenechali zahanbiť. Dozvedeli sa nové informácie o dôležitosti vody na Slovensku, dažďových záhradách, virtuálnej vode, o vode v módnom priemysle a problematike plastov v oceánoch. Žiaci spoločne vytvorili plagát k Svetovému dňu vody. Svoju fantáziu využili pri literárnej tvorbe s názvom Živá voda.

Nech nám je voda inšpiráciou v každom našom kroku.

Živá voda

Pitná voda vzácna býva,

rieky a moria občas obmýva.

Dažďové záhrady dôležité sú,

dáždik a vodu k nim donesú.

Keď vonku začne pršať vodička,

každému na pôde usmejú sa líčka.

voda je dôležitá aj pre rastliny,

kúpať sa v bazéne dá cez prázdniny.

Voda sa znečisťuje veľmi často,

vonku je po daždi naozaj jasno.

Amerika a Európa niečo s vodou majú,

Spotrebiteľmi virtuálnej vody naozaj sa stanú.

Dažďové záhrady v Trenčíne a Revúcej,

pomáhajú planéte, našej vodičke tečúcej.

Mikroplasty pozná asi každý z vás,

nachádza sa až 50 000 v každom z nás.

                                                                                       Liliana Hirschnerová, 7.A

Skrášľujeme si okolie školy

Žiaci zo Školského parlamentu prejavili záujem a v rámci projektu EkoRok sa rozhodli vo svojom voľnom čase sadiť kvietky. Krásne hortenzie pred budovou školy určite potešia každé oko.
Ďakujeme.                                                                                       Bc.Petra Grňová 

Roboty z odpadových materiálov

Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania žiaci 4.A skladali z odpadového materiálu robotov.

Tvoríme z odpadového materiálu

Na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania žiaci 4.A modelovali hrady a zámky, o ktorých sa učili na vlastivede z odpadového materiálu. 

Sadíme semiačka

Počas hodín pracovného vyučovania si žiaci 4.A zasadili do črepníkov v triede semiačka plodín ako rajčina, uhorka, tekvica, hrach, fazuľa a taktiež aj kvietky. Teraz, keď sú už veľké a života schopné ich presadia do vyvýšených záhonov v átriu školy. 

VODA - ŽIVEL, POKLAD A DAR ZEME

22. marca si pripomíname Svetový deň vody a keďže nám záleží na prostredí, v ktorom žijeme a uvedomujeme si, akým veľkým a hodnotným darom je pre nás voda, zamysleli sme sa nad týmto pokladom aj tvorbou literárnych prác. Piataci sa nechali viesť fantáziou a vytvorili zaujímavé rozprávky, cez ktoré vyrozprávali vymyslené príbehy o vode. Najlepšie z nich sme si prečítali na hodine literatúry. Niektoré deti boli tak inšpirované k písaniu pokračovania svojich príbehov.

Už teraz sa tešíme na ich čítanie.

Láska k prírode s dotykom umenia

Rodičia a učitelia učia svoje deti láske k prírode a vďaka nim získavajú záujem o prírodu a životné prostredie. Z rovnakých pohnútok vznikla kniha Paleta života zajačika Čudovačika, ktorú nám predstavila súčasná spisovateľka Lucia Benková počas besedy v našej škole v mesiaci knihy, a to 30. marca 2023. Zúčastnili sa jej naši piataci, ktorí mali pripravené množstvo zvedavých otázok.

Autorka podporuje vo svojej publikácii výchovu v oblasti poznávania prírody a prírodných zdrojov, kde chce poukázať na ich šetrenie a alternatívne využitie slnka, vody, vetra na výrobu energie s cieľom ochrániť životné prostredie. Deti sa učia myslieť nielen ekonomicky, ale aj ekologicky.

Druháci na tvorivom čítaní našli odpovede na mnohé otázky: Prečo zhasíname svetlo? Ako by sme mohli šetriť elektrinou či vodou? Kam patria odpadky a prečo ich triedime?

Pomocou pracovného listu od autorky sa dozvedeli, ako sa dajú využiť prírodné zdroje pri výrobe energie. 

Veríme, že dobrodružstvá zajačika Čudovačika zanechali deťom v srdiečku stopu lásky k prírode a z čitateľov sa stanú ochrancovia životného prostredia.

Prikrmovanie vtáctva

Prváci v školskom klube poroznášali v areáli semienka pre vtáčiky. Popritom si všímali, aké byliny a dreviny v našom peknom areáli rastú.

Návšteva ZOO kútika

Aj tretiaci boli navštíviť ZOO kútik v miestnom centre voľného času. Zvieratká sa im veľmi páčili. Mohli vidieť a dotknúť sa aj zvieratiek, ktoré sú pre naše končiny exotické.

Adopcia zvieratka v ZOO Bojnice

Ešte počas zimy sme na našej škole dali do pozornosti deťom, že si budeme za určitý finančný príspevok môcť ako organizácia adoptovať zvieratko v zoologickej záhrade v Bojniciach. Nakoniec sa nám podarilo vyzbierať 160,- eur, za čo všetkým úprimne ďakujeme. Vybrali sme si kráľa zvierat – leva. Lev berberský nám bol priradený na obdobie od 1.6.2023 do 31.5.2024. Na www - stránke ZOO bude po aktualizácii pri obrázku leva zverejnené meno našej školy: https://zoobojnice.sk/adoptovane-zvierata/

Bez vody nič nevyrastie alebo Ako sme sadili semienka

V troch oddeleniach školského klubu sme začiatkom jari sadili semienka rôznych rastlín, zeleniny, byliniek a kvietkov. Vysvetlili sme si, čo všetko potrebuje semienko, aby rástlo a podarilo sa mu priniesť úrodu. Rozprávali sme sa tiež o význame vody pre rastliny. Detská radosť zo sadenia, vyklíčenia rastliniek a starania sa o ne je pre nás najväčšou odmenou.

Kolobeh vody

Naši tretiaci zo školského klubu sa zamýšľali "Ako to s tou vodou vlastne je?" "Odkiaľ sa berie?" "Kam putuje?" Nachádzali odpovede na svoje otázky a vytvorili pomôcku Kolobeh vody v prírode. 

Návšteva ZOO kútika v CVČ

Žiačikovia z prvého oddelenia školského klubu navštívili ZOO kútik v miestnom CVČ. O zvieratkách, ktoré sa dajú chovať aj doma, sa dozvedeli veľa užitočných informácií. Drobné živočíchy si mohli nielen obzrieť ale ich aj pohladkať či vziať do rúk. Deťom sa návšteva veľmi páčila až sa nám nechcelo odísť.

Jesenné prázdniny v ZOO Bojnice