Školský rok 2021/2022

Projektová časť

"Otvorme oči" - je názov projektu, ktorú mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na školský rok 2021/2022.

Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V súčinnosti s učiteľmi - koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ bude realizovaná činnosť, ktorá posilní zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.    

   

NE(TVOR) ODPAD

Žiaci 9.A triedy sa počas Zeleného dňa najskôr započúvali do piesne od Karola Duchoňa Zem pamätá. Nasledoval rozhovor o aktuálnych problémoch a ochrane životného prostredia. Vytvorili projekt NE(TVOR) ODPAD. Projekt následne odprezentovali.

Neseparujte sa. Separujte!

Žiaci ôsmeho ročníka pracovali v šiestich skupinách. 

Projekty - Separácia a recyklácia

Jednotlivé skupiny mali pridelené rôzne komodity odpadu: papier, sklo, plast, bio odpad, kov a elektro odpad. Ich úlohou bolo pripraviť projekt o separovaní, recyklovaní a rozpade látok v prírode, v prípade skládkovania aj o následkoch pre prírodu.

Projekt - Rozpad materiálu v prírode

Do vykopanej jamy na školskom dvore zakopali rôzne druhy odpadu - od predmetov, ktorých čas rozpadu je niekoľko týždňov (vreckovka, ohryzok, čajové vrecúško,..) až po predmety, ktoré sa rozpadávajú niekoľko mesiacov, prípadne rokov (mikroténové vrecko, klinec, sklenený pohár, konzerva, ..). Odpadky žiaci vložili do nylónových pančúch, aby sa im podarilo ich vykopať  a skontrolovať . Každé 2 mesiace budú žiaci zisťovať stav rozpadu jednotlivých druhov odpadu.

Výroba recyklovaného papiera

Zo starých časopisov sa žiaci v triede pokúsili vyrobiť recyklovaný papier.

Zelený deň v 7. A

Vstupenkou na Zelený deň v 7.A bolo zelené oblečenie a starý spotrebič alebo baterka, s ktorou prispejeme do celoročnej súťaže Recyklohry.

V úvode sme v krátkom brainstormingu hľadali odpoveď na otázku Čo tvorí najväčší podiel na odpadoch v našej škole. Odpovede zaplnili celú tabuľu.... Pokúšali sme sa nájsť týmto surovinám ďalšie využitie. Najlepším riešením je však REDUKOVAŤ odpad a RECYKLOVAŤ ho, dať mu nové využitie.

V ďalšej časti sme sa v skupinách venovali tvorbe projektov na tému separácia a recyklovanie odpadu.

V prestávkach sme sledovali krátke videá na tému ENERGIA, JEJ ZDROJE a podiel výroby energie na znečisťovaní životného prostredia. Dozvedeli sme sa význam niektorých pojmov: fosílne palivá, obnoviteľné zdroje, geotermálna energia,.... Videá boli z produkcie Energolandu Mochovce.

V tvorivej dielni si niektorí žiaci vyrobili zo starého trička tašku bez šitia, pár dievčat si pripravilo zelený šalát, umelci sa venovali tvorbe plagátu na tému plasty v prírode, iní využili recyklovaný papier na malé výtvarné dielko. Brehy potôčika zahltené tonami odpadu nás nemôžu nechať ľahostajnými.

Počas prezentácie projektov všetkých zaujala Emka Petrášová s originálnou témou bezobalového nakupovania - novinka v našom meste. Tému spracovala vo forme pútavej prezentácie a navyše priniesla i produkty z tohto obchodu. Zároveň poukázala i na témy fast fashion vs. secondhandové predajne, ekologická preprava v meste - zdieľané bicykle. Aj zvyšné prezentácie boli poučné. Dozvedeli sme sa, ako je užitočné kompostovanie, či správna separácia skla, papiera, plastov.

Ďalší z farebných dní nám ukázal, že je najvyšší čas brať vážne narábanie s odpadom a zamyslieť sa, ako budeme získavať energiu v budúcnosti.

Žiaci sa aj počas roka zapájali do ekoaktivít na škole - sadenie cibuľovín a čistenie átria.

Usilovní ako včielky

Žiaci 3.A si Deň Zeme pripomenuli ozajstnou prácou. V našom školskom átriu vyhrabali trávnik a vyčistili ho od suchej trávy a machu, vyzametali chodníky, ostrihali suché byle, očistili kamienky okolo záhonov od napadaných suchých listov a buriny, vyhrabali vrstvu ihličia a naplnili vyvýšený záhon a tým ho pripravili na sadenie. Zároveň sa učili ako pracovať s metlou, hrabľami, motykou, lopatou,... Práce bolo vyše hlavy, ale deti ju zvládli na výbornú.

Patrí im vďaka za ich ochotu pracovať a za dobre vykonanú prácu.

Ekodivadielko a Nesypte odpad do nášho bytu

Žiaci 2.A triedy sa dnes rozdelili na dve skupiny. Jedna - herecká - odohrala divadielko s témou ochrany prírody v školskej knižnici pre 1. - 6. ročník. Druhá skupina pracovala na projekte, ktorý si pomenovali Nesypte odpad do nášho bytu. Žiaci si predstavili, ako sa asi cítia zvieratká, keď im ľudia sypú odpad do ich ,,bytu,, a napísali o tom príbeh.

Vyčisti si svoj svet - ekoaktivita žiakov 5. B

Veľa žiakov z našej triedy býva na blízkom sídlisku v Necpaloch, preto sme si ako aktivitu na pomoc prírode vybrali zbieranie odpadkov na detskom dopravnom ihrisku a v jeho okolí. Vyzbrojili sme sa ochrannými rukavicami, na odpadky sme využili použité papierové a igelitové nákupné tašky a veru poodhadzovaných odpadkov nebolo málo. Po dobre vykonanej práci sme sa potom aj zabavili. 

Kamenná záhrada - aby sme si skrášlili prostredie v triede a pomohli prerasteným kvetom v kvetináčoch, rozhodli sme sa ich popresádzať. Živú prírodu sme potom doplnili kamennými ozdobami - kvietkami, lienkami i motýľmi, ktoré sme spoločne vyrábali maľovaním a servítkovou technikou.

Zem a plasty

V 5.A sa žiaci zamerali na tému, ktorá je veľmi aktuálna a bezprostredne sa nás dotýka. Na začiatku urobili burzu nápadov na tému Zem.

Na internete získali informácie ohľadne výroby a spotreby plastov, recyklácie, dôsledkov na životné prostredie a najmä, ako my, bežní ľudia, vieme obmedziť spotrebu plastov. Pozreli si film o dôsledkoch "doby plastovej". Všetky informácie spracovali formou plagátov, ktoré prezentovali pred spolužiakmi a vyrobili aj 3 zberné "postavičky" z odpadového materiálu - Papierko, Bublinka a Plastinka.

Život chrobáka

Žiaci 4.A triedy sa počas Dňa Zeme zamerali na význam hmyzu na našej planéte. V úvode dňa si pozreli na interaktívnej tabuli, aký hmyz je už na vyhynutie a prečo je pre nás aj táto najpočetnejšia skupina živočíchov dôležitá. 

V druhej časti zhotovovali hmyzí domček.  Rozdelili sa do skupín a každá podľa svojej fantázie zhotovila pre hmyz domček. Bola to práca s kartónom a prírodným materiálom, ktorý zozbierali v okolí školy. Práca ich mimoriadne bavila. Hmyzie hoteli boli krásne a bolo vidieť, ako ich táto činnosť zaujala. 

V poslednej časti dňa hmyzie domčeky rozmiestnili v areáli školy. Dúfame, že hmyzu sa naše domčeky zapáčia a nájdu v nich svoje úkryty.

Poďakovanie našej Zemi

Deti v 6.A triede sa na dnešný projektový deň veľmi tešili. Nápadov, ako sa poďakovať našej Zemi, mali veľa. Pracovali s prírodnými materiálmi, písali krásne básne a príbehy z miest, ktoré majú rady. Nálada v triede bola výborná. Prispelo k tomu aj zhliadnutie krátkeho, ale veľmi milého a poučného divadielka v podaní našich druháčikov.

Niektorými projektíkmi sme si vyzdobili triedu, iné sme vystavili v zborovni školy.

Odpadky a životné prostredie živočíchov

Deti z 1.B triedy si počas Dňa Zeme najskôr pozreli edukačnú rozprávku Recyklónia a povedali si, ako správne separovať odpady. Tiež si v školskej knižnici pozreli divadielko zamerané na ekológiu. A keďže prváci už poznajú skoro všetky písmená, napísali aj list pre planétu Zem. Naučili sa pieseň Veverička odpadková profíčka o odpadkovej triedičke. Na záver vytvorili plagát s názvom Životné prostredie živočíchov.

Kráľovstvo živočíchov

Žiaci 1.A triedy sa počas Zeleného dňa - Dňa Zeme ocitli v kráľovstve živočíchov. Najskôr si pozreli prezentáciu Modrá planéta Zem a diskutovali o znečisťovaní planéty. Zahrali sa na hádačov a na planéte "Hádankovo" hádali slová ako vesmír, slnko, mesiac, hviezdy, vietor, mráz... Vypočuli si tiež rozhlasovú reláciu k Dňu Zeme a pozreli si Ekodivadielko v podaní žiakov druhákov. 

V Kráľovstve živočíchov si formou rozhovoru zopakovali učivo z prvouky - životné prejavy živočíchov, triedenie živočíchov, znaky, potrava a spôsob života. Vytvorili plagát "Kráľovstvo živočíchov" - zvieratá žijúce na zemi, vo vode a vo vzduchu.

Vyskúšali si prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Vypočuli si rozprávku o zvieratkách a urobili výstavu svojich prác.

Vodné spoločenstvo

Žiaci piateho ročníka na hodine biológie spracovali organizmy vodného spoločenstva do krásnych projektov. Život vo vode a na brehu odprezentovali výborne, zvládli to ako mladí botanici a zoológovia.

Ako rastie fazuľa

Pokusy s naklíčenými semenami fazule robia šiestaci na hodine biológie. Počas niekoľkých dní budú sledovať význam klíčnych listov pre rast rastlín.

Ekoaktivity v ŠKD

Počas mesiaca apríl sa deti v školskom klube zapojili do projektu Ekorok. Zbierali sme odpadky v areáli školy, čím sme zvýšili záujem detí o problematiku životného prostredia vo svojom okolí. Deti boli oboznámené aj o dôležitosti triedenia odpadu a významu recyklácie viacerými spôsobmi, napríklad aj prostredníctvom čítania z knihy Kto je Smeťko? Taktiež sa zapojili do činnosti výsadby semienok rôznych plodín. Deti taktiež nezaváhali a dokázali využiť svoju fantáziu pri výrobe tváričky z obalu od vajíčok. Aj takouto netradičnou formou ukázali ako sa dá zaujímavým spôsobom recyklovať a ešte sa pritom aj zabaviť.  

Myslieť ekologicky

Pod takýmto názvom sa v mesiaci, v ktorom si pripomíname Deň Zeme, konali v spolupráci s CVČ workshopy v rámci hodín etickej výchovy. Cieľovou skupinou boli žiaci 5. - 9. ročníka našej školy. Lektorka Mgr. K. Cifríková zaujímavými aktivitami priblížila žiakom problematiku zahlcovania našej planéty rôznymi druhmi odpadu. Prostredníctvom hry sa deti učili, ako sa správať k našej Zemi, ako sa naučiť myslieť ekologicky.

Ekovýchovné prednášky 

Žiaci našej školy v dňoch 21.3. a 22.3. absolvovali interaktívne ekovýchovné prednášky s p. A. Popovičom z OZ Ekovýlety. Jednotlivé triedy absolvovali prednášky s tematikou venovanou najzaujímavejším prírodným a kultúrnym pamiatkam na Slovensku pod názvom Divy Slovenska, prednášku spojenú s aktivitami k triedeniu odpadov - Neodpadni z odpadov a prednášky zamerané na les - Príbeh mŕtveho dreva v lese, Náš kamarát les, Znovuzrodenie lesa, Pralesy Slovenska, Vlčie hory, Krajina zubra a pratura a V kráľovstve bobra. Na konci dňa si žiaci niesli domov niekoľko nových poznatkov, ktoré určite pomôžu našej planéte.

Školské kolo Biologickej olympiády kategória D 

21.3. 2022 sa uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády kategória D. V tejto kategórii súťažilo 5 žiakov 7.A triedy a 2 žiačky 6.A triedy. Najlepšie výsledky dosiahla Ema Petrášová a Tomáš Hostačný zo 7.A triedy a postúpili do okresného kola. Gratulujeme a budeme držať palce. Okresné kolo sa uskutoční 21.4.2022 prezenčne. 

Okresné kolo Biologickej olympiády kategória C 

Dvaja žiaci 8.A triedy, Š. Rendek a M. Babiar, sa 10.2.2022 zúčastnili online okresného kola Biologickej olympiády kategórie C. S ťažkými úlohami si poradili a v konkurencii žiakov 8. a 9.ročníka skončili ako úspešní riešitelia na 15. a 17. mieste. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. 

Recyklohry - Starý Mobil Sem

Naša škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže v zbere mobilov Starý Mobil Sem, spolu s 257 školami z celého Slovenska. Súťaž vyhlásili Recyklohry s podporou spoločnosti ORANGE. Hralo sa o 50 tabletov. Mobilné telefóny sme v škole zbierali celý rok a do súťaže sme poslali 121 ks. Za našu školu bol najaktívnejší D. Ščípa z 8.A, kt. priniesol 27 mobilov. Tablet sa žiaľ nepodarilo získať nikomu. Zo všetkých zúčastnených žiakov bola ale vyžrebovaná E. Čičmancová z 3.A, ktorá získala knižnú odmenu. 

Gratulujeme. 

 Recyklohry - Zber elektroodpadu

V I. polroku školského roka sme vyzbierali a odovzdali 841 kg starých elektrospotrebičov. Najviac spotrebičov priniesli súrodenci V. Vidová a F. Vido. Spoločne priniesli 170 ks nefunkčných spotrebičov. Žiaci vyzbierali aj 213 kg batérií, najusilovnejší bol T. Klopan z 2.A triedy, ktorý priniesol neuveriteľných 3 859 ks bateriek.

V druhom polroku sme pre všetkých žiakov školy vyhlásili výzvu: Dokáže priniesť každý žiak aspoň jeden starý spotrebič?

Veríme, že áno.

Poznávanie drevín 

Žiaci piateho ročníka sa zážitkovou formou učili poznávať niektoré druhy našich ihličnatých drevín pomocou vzoriek. Na konárikoch borovice, smreka, jedle, tisa a smrekovca skúmali farbu, dĺžku, postavenie a zakončenie ihlíc.  

Projekty Život v lese

Žiaci piateho ročníka na hodine biológie robili projekty o živote v lesnom spoločenstve. Ekosystém lesa sa vyznačuje veľkou biodiverzitou, ktorú žiaci objavovali. Spomenuli si na chránené, užitočné, škodlivé, jedovaté aj mikroskopické organizmy. Žiaci mali za úlohu porozprávať o 20 organizmoch lesného spoločenstva. Túto úlohu deti zvládli výborne.

Školské kolo Biologickej olympiády kategória C

Traja žiaci 8.A triedy sa 11.1.2022 zúčastnili online školského kola Biologickej olympiády kategórie C. S ťažkými úlohami si poradili najlepšie Š. Rendek a M. Babiar, ktorým gratulujeme. V okresnom kole im budeme držať palce.  

Vyhodnotenie zberu papiera

Zber papiera prebiehal v termíne: 8.11.-26.11.2021.

Spolu sme nazbierali: 8 641 kilogramov papiera.     viac

Ekorok 2021/2022

Počas účelového cvičenia, dňa 7.9., žiaci 8.A plnili v mestskom parku zaujímavé eko úlohy - zisťovanie veku stromu, hod šiškou na cieľ a zmyslové vnímanie prírody. Vyskúšali si aj uložiť spolužiaka do stabilizovanej polohy. Najviac žiakov zaujal vek stromu, prekvapilo ich, že je taký starý.